Jakie ko?cówki stomatologiczne wybra??

Jakie ko?cówki stomatologiczne wybra??

Decyduj?c si? na zakup ko?cówek stomatologicznych, warto zapozna? si? z produktami renomowanych i sprawdzonych marek. W naszej hurtowni stomatologicznej zaopatrzysz swój gabinet w ko?cówki stomatologiczne NSK i Sirona Dental Systems. NSK to japo?ska marka ciesz?ca si? du?ym zaufaniem stomatologów. Dost?pne s? k?tnice turbinowe NSK oraz mikrosilniki pneumatyczne. Poza k?tnicami i mikrosilnikami oferujemy równie? prostnice.
Jakie parametry warto sprawdzi?, wybieraj?c ko?cówki stomatologiczne? Podczas zakupu k?tnicy, zwró? uwag? na ilo?? obrotów wykonywanych na minut?.

Sterylizacji w gabinecie stomatologicznym powinny by? poddawane wszystkie narz?dzia, które spowodowa?y naruszenie ci?g?o?ci tkanek pacjenta, czyli nale??ce do?strefy wysokiego ryzyka zagro?enia zaka?eniem, a tak?e instrumenty, które mia?y kontakt z nieuszkodzon? b?on? ?luzow? jamy ustnej (narz?dzia zanieczyszczone ?lin? lub krwi?). Oznacza to, ?e?tzw. ko?cówki stomatologiczne (k?tnice dentystyczna i prostnica stomatologiczna) powinny by? poddane sterylizacji. Sterylizacj? mo?na zleci? wyspecjalizowanej jednostce lub przeprowadzi? samemu, w odpowiednim autoklawie. Urz?dzenie takie powinno by? przystosowane do?sterylizacji cyklu B (sterylizacja wszystkich narz?dzi opakowanych i nieopakowanych, litych, wg??bionych i porowatych).

Posiadamy kilkunastoletnie do?wiadczenie w doradztwie i sprzeda?y profesjonalnych ko?cówek stomatologicznych dla klientów w ca?ej Polsce. Dzi?ki temu dentalzz jest uznanym dystrybutorem na rynku, a klienci pozostaj? z firm? na lata. Na ka?dym etapie wspó?pracy stawiamy na zadowolenie klientów oraz dopasowanie naszej oferty do ich potrzeb. Dzi?ki temu przygotowali?my propozycje ko?cówek stomatologicznych, które spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. S?u?ymy nasz? wiedz? w zakresie doboru narz?dzi do indywidualnych potrzeb naszych partnerów biznesowych. Wspólnie z dentalzz.pl zadbaj? Pa?stwo o najwy?szej jako?ci us?ugi stomatologiczne i satysfakcj? Pa?stwa klientów.